• مالک : اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان
  • شناسه DOR : 20.1001.4.HMM0000=.2022.10.17.0.8
  • حوزه موضوعی : علوم انسانی, برنامه ریزی گردشگری (توریسم), مدیریت جهانگردی, برنامه ریزی توسعه جهانگردی
  • کلمات کلیدی : خانه مسافر، اصفهان
  • نوع پاداش: پاداش نقدی، حداقل 100000 ریال
  • سطح TRL مورد انتظار : ایده
  • وضعیت
     
    پارسا: پس از تصویب پیشنهادیه
محل نیاز

تحلیل عملکرد تاسیسات گردشگری خانه مسافر در استان اصفهان نیازسنجی خانه های مسافر در استان اصفهان بررسی محیط ضوابط و قوانین برنامه ریزی توسعه اقامتگاههای خانه مسافر با ارایه الگوهای مناسب

جدول زمانی
1

1401/07/25ثبت اولیه

2

1401/07/25تایید دبیرخانه نان