• مالک : اداره شیلات لرستان
  • شناسه DOR : 20.1001.4.XRPG000=.2022.11.21.0.4
  • کلمات کلیدی : بازسازی ذخایر ژنتیکی آبزیان ، منابع آبی
  • سطح TRL مورد انتظار : ایده
محل نیاز

     بازسازی ذخایر ژنتیکی منابع آبی استان در راستای افزایش تولید و ایجاد اشتغال.

جدول زمانی
1

1401/08/30ثبت در سامانه نان

لینک این نیاز در کارگزاری
شخصیت حقوقی