• مالک : سازمان هواشناسی
  • شناسه DOR : 20.1001.4.0GQ0000=.2022.11.21.0.4
  • کلمات کلیدی : پیش بینی میزان فرونشست ، بهره برداری منابع آب زیرزمینی
  • سطح TRL مورد انتظار : ایده
محل نیاز

وجود پدیده فرونشست در دشتهای غربی استان و ضرورت ارایه راهکار- پیش بینی فرونشست دشت قبل از وقوع جهت چاره اندیشی برای آن بسیار با اهمیت است- بررسی وضعیت آبخوان ها از نظر تاثیر بهره برداری منابع آب بر فرونشست دشت ها پیش بینی آن قبل از وقوع

جدول زمانی
1

1401/08/30ثبت در سامانه نان

لینک این نیاز در کارگزاری
شخصیت حقوقی