• مالک : شرکت آب منطقه ای لرستان
  • شناسه DOR : 20.1001.4.WWPG000=.2022.11.21.0.9
  • کلمات کلیدی : تراز آب زیرزمینی ، فرونشست دشت
  • سطح TRL مورد انتظار : ایده
محل نیاز

تاثیر تراز آب زیرزمینی در فرونشست دشت کوهدشت با استفاده از تصاویر راداری و روش های تداخل سنجی با نرم افزارهای SNAO و GMTSAR

جدول زمانی
1

1401/08/30ثبت در سامانه نان

لینک این نیاز در کارگزاری
شخصیت حقوقی