• مالک :     شرکت پتروشيمي اروند
  • شناسه DOR : 20.1001.4.M4KG000=.2022.10.02.0.8
  • کلمات کلیدی : حذف کلراید،دی کلرو اتان
  • نوع پاداش: پاداش نقدی، حداقل 100000 ریال
  • سطح TRL مورد انتظار : ایده
  • وضعیت
     
    پارسا: پس از تصویب پیشنهادیه
  • الزامات:
محل نیاز

خوردگی ناشی از یون کلراید در فرایند تولید EDCVCM جز لاینفک از فرایند مذکور در لایسنس های مختلف است که به تناسب لایسنس راهکارهای متنوعی (شامل : حذف رطوبت ˒استفاده از ممانعت کننده های خوردگی ˒...)در دستور کار قرار دارد. پتروشیمی اروند در نظر دارد علاوه بر راهکارهای متداول در زمینه راهکارهای کاربردی و موثر تر امکان سنجی صورت پذیرد

جدول زمانی
1

1401/07/10ثبت اولیه

2

1401/07/10تاریخ مورد انتظار برآورده سازی نیاز

3

1401/07/10تایید کارگزار

4

1402/07/10تاریخ پایان

شخصیت حقوقی