• مالک : پارک علم و فناوری گیلان
  • شناسه DOR : 20.1001.4.9GM0000=.2022.10.17.0.3
  • حوزه موضوعی : کشاورزی و منابع طبیعی
  • کلمات کلیدی : گیاهان دارویی
  • نوع پاداش: پاداش نقدی، حداقل 100000 ریال
  • سطح TRL مورد انتظار : ایده
  • وضعیت
     
    پارسا: پس از تصویب پیشنهادیه
محل نیاز

بسته بندی های نوآورانه و ترکیب برخی گیاهان دارویی با کره محلی، گزینه هایی برای افزایش بازارپسندی این محصول روستایی است. کره محلی را نیز مانند بسیاری از مواد غذایی مفید ولی دارای ملاحظاتی برای مصرف می توان با برخی گیاهان دارویی ممزوج کرد تا مصرف آن، به ویژه برای کهنسالان و برخی بیماران امکان پذیر شود. در خصوص بسته بندی نیز باید به این موضوع توجه داشت که برخی مواد برای بسته بندی کره مناسب نیستند، و برخی نیز محصول نهایی را از صرفه ی اقتصادی خارج می کنند؛ برخی بسته بندی ها نیز نمی توانند از پس تاییدیه های اداره غذا و دارو برآیند؛ بنابراین، لازم است در ارایه ی طرح های نوآورانه، به این مسایل توجه شود.

جدول زمانی
1

1401/07/25ثبت اولیه

2

1401/07/25تایید دبیرخانه نان

شخصیت حقوقی