• مالک : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت تعاون)
  • شناسه DOR : 20.1001.4.78R0000=.2022.12.19.0.3
  • کلمات کلیدی : آینده پژوهی- سهم تعاون- محرومیت زدایی
  • سطح TRL مورد انتظار : ایده
محل نیاز

تعیین پتانسیل بخش تعاون در این امر و استفاده از توان این بخش در وسعه مناطق محروم

جدول زمانی
1

1401/09/28ثبت در سامانه نان

لینک این نیاز در کارگزاری