• مالک : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • شناسه DOR : 20.1001.4.P8N0000=.2022.10.21.0.1
  • حوزه موضوعی : علوم پایه
  • کلمات کلیدی : چالش سیاستی، علوم پایه
  • سطح TRL مورد انتظار : ایده
محل نیاز

توسعه دانش و فناوری به همراه استفاده صحیح از آن باعث رشد و توسعه کشورها خواهد شد. چگونه می توان از ظرفیت دانشگاه های کشور در جهت توسعه صنایع استفاده کردبه طوری که رشد علمی و صنایع کشور به صورت توامان باشد.

جدول زمانی
1

1401/07/29تایید دبیرخانه نان

شخصیت حقوقی