• مالک : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت تعاون)
  • شناسه DOR : 20.1001.4.5MR0000=.2022.12.19.0.8
  • کلمات کلیدی : تحلیل- سهامدار- تعاونی
  • سطح TRL مورد انتظار : ایده
محل نیاز

در تعاونی ها عضویت یک اصل بنیادین تلقی می شود حضور سهامدار غیر عضو بنا به علل خاصی توصیه گردید لازم است تا در طی مدتی که سهامدار غیر عضو امکان حضور در تعاونی ها را یافته یک بررسی تحلیلی صورت پذیرد تا نقش و اثر گذاری آنها مورد سنجش علمی قرار گیرد

جدول زمانی
1

1401/09/28ثبت در سامانه نان

لینک این نیاز در کارگزاری