• مالک : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت تعاون)
  • شناسه DOR : 20.1001.4.4GR0000=.2022.12.19.0.3
  • کلمات کلیدی : تعاونی مسکن- اعضا- بازرسی
  • سطح TRL مورد انتظار : ایده
محل نیاز

تعاونی های مسکن از پر چالش ترین گرایش تعاونی ها می باشد رفع مشکلات و بهره گیری از تجربیات قبلی برای پروژه های جدید مسکن همچون طرح مسکن ملی ضروری به نظر می رسد

جدول زمانی
1

1401/09/28ثبت در سامانه نان

لینک این نیاز در کارگزاری