• مالک : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • شناسه DOR : 20.1001.4.YS70000=.2023.11.19.0.4
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, مهندسی عمران, مهندسی و مدیریت ساخت
  • کلمات کلیدی : مصالح ساختمانی، ژیوپلیمر، بتن، محلول قلیایی
  • سطح TRL مورد انتظار : ایده
  • وضعیت
     
    پارسا: پس از تصویب پیشنهادیه
محل نیاز

باتوجه به توسعه صنایع و افزایش جمعیت، تولید ضایعات ساختمانی و نیاز به سیمان پرتلند به جهت ساخت و ساز، روز به روز درحال افزایش میباشد. از طرفی، تولید هر تن سیمان پرتلند معمولی، یک تن CO2 به اتمسفر آزاد میکند که در مجموع، ساالنه صنعت سیمان 7 الی 10 درصد CO2 جهان را شامل میشود. همچنین، ساالنه درحدود %36 زبالههای تولید شده در جهان از طریق ضایعات ساختمانی ایجاد میشوند. بنابراین، در راستای کاهش اثرات زیست محیطی، ژیوپلیمر به عنوان جایگزین سیمان پرتلند معمولی قادر است تا از منابع آلومیناسیلیکاتی استفاده کرده و بتن تولید کند. این درحالیست که ضایعات ساختمانی را نیز میتوان به عنوان منبع آلومیناسیلیکاتی در نظر گرفت. بنابراین، در این پژوهش، با استفاده از پودر بتن پرتلند معمولی ضایعاتی به عنوان جایگزین سیمان پرتلند و از پودر آجر رسی ضایعاتی به عنوان افزودنی بتن و همچنین از سنگدانه های خرد شده بتن پرتلند معمولی به عنوان سنگدانههای مورد نیاز برای ساخت بتن ژیوپلیمری استفاده شده است. از محلول قلیایی شامل اختالط سدیم هیدروکسید )غلظت 8 ،12 و 16 مول( و سیلیکات سدیم به نسبتهای 1 و 2 به عنوان فعالکننده قلیایی برای ساخت نمونه های مالت و بتن ژیوپلیمری مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش، ارزیابی مقاومت مکانیکی، اسالمپ و روانی بتن و مالت ژیوپلیمری با عملآوری به مدت سه روز در دمای 65 درجه سانتیگراد درون گرمخانه مورد بررسی قرار گرفت. بر طبق نتایج به دست آمده، بتن ژیوپلیمری بازیافت شده از ضایعات ساختمانی به عنوان بتن سازهای تلقی شده و به ترتیب حداکثر و حداقل مقاومت فشاری 28 روزه برابر 3/44 و 65/27 مگاپاسکال را از خود نشان داد. بنابراین، بر طبق نتایج این پژوهش ، ضایعات ساختمانی را میتوان از طریق تکنولوژی ژیوپلیمر، مجدداً بازیافت کرده و به بتن و مالت تبدیل کرد.

جدول زمانی
1

1402/08/28ثبت اولیه

2

1402/08/28تایید نیاز توسط دبیرخانه نان

شخصیت حقوقی