• مالک : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • شناسه DOR : 20.1001.4.YN70000=.2023.11.19.0.9
 • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
 • کلمات کلیدی : آمونیاک، متان، احتراق، مشعل، محفظه
 • سطح MRL : MRL3
 • سطح TRL مورد انتظار : نمونه آزمایشگاهی
 • خروجی مورد نظر:
 • وضعیت
   
  پارسا: پس از تصویب پیشنهادیه
 • گروه/های هدف:
محل نیاز
مستندات نیاز
 • تاییدیه معاون آموزش دانشگاه برای تعریف نیاز

آمونیاک بعنوان سوخت حامل هیدروژن و بدون کربن مورد توجه بسیار قرار گرفته است. این سوخت تجدید پذیر است و مشکل گرمایش زمین را حل می کند. بدلیل استفاده گسترده از گاز طبیعی، می بایست مطالعه آمونیاک همراه با متان انجام گیرد

جدول زمانی
1

1402/08/28ثبت اولیه

2

1402/08/28تایید نیاز توسط دبیرخانه نان

3

1405/02/29تاریخ مورد انتظار برآورده سازی نیاز

شخصیت حقوقی